November 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
3
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
4
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
5
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
6
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
 • Wentz Track Dedication 7 PM 7:30 PM (Archie Warwick Memorial Stadium, Trinity Christian School)
  • High School Academic
7
8
9
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
10
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
 • Parenting Class 12 PM 1 PM (Trinity Christian School > Lion's Den)
  • High School Academic
11
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
12
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
 • TCS Parenting Class 7 PM 8 PM (Trinity Christian School > Stage 2)
  • High School Academic
13
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
 • TCS Parenting Class 8:15 AM 9:15 AM (Trinity Central)
  • High School Academic
14
15
16
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
17
 • Parenting Class 12 PM 1 PM (Trinity Christian School > Lion's Den)
  • High School Academic
18
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
19
20
21
 • [Cancelled] D.C.Trip 11/20/2020 11/24/2020, 11:59 PM (District of Columbia)
  • High School Academic
22
 • [Cancelled] D.C.Trip 11/20/2020 11/24/2020, 11:59 PM (District of Columbia)
  • High School Academic
23
 • [Cancelled] D.C.Trip 11/20/2020 11/24/2020, 11:59 PM (District of Columbia)
  • High School Academic
 • Thanksgiving Break 11/23/2020, 12 PM 11/27/2020, 1 PM (Trinity Christian School)
  • High School Academic
24
 • [Cancelled] D.C.Trip 11/20/2020 11/24/2020, 11:59 PM (District of Columbia)
  • High School Academic
 • Thanksgiving Break 11/23/2020, 12 PM 11/27/2020, 1 PM (Trinity Christian School)
  • High School Academic
25
 • Thanksgiving Break 11/23/2020, 12 PM 11/27/2020, 1 PM (Trinity Christian School)
  • High School Academic
26
 • Thanksgiving Break 11/23/2020, 12 PM 11/27/2020, 1 PM (Trinity Christian School)
  • High School Academic
27
 • Thanksgiving Break 11/23/2020, 12 PM 11/27/2020, 1 PM (Trinity Christian School)
  • High School Academic
28
29
30
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
1
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
 • TCS Parenting Class 12 PM 1 PM (Trinity Christian School > Lion's Den)
  • High School Academic
2
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
3
 • Navy Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
4 Today
 • Red Day (Trinity Christian School)
  • High School Academic
5
Loading...